Polityka RODO

 1. Administrator danych.
  Administratorem Państwa danych osobowych jest: Daniel Błażkiewicz, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,  prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gryfstone spółka  Z 0. 0. , z siedzibą w miejscowości Lisie Pole 14A,                                 74-506 Nawodna, NIP: 8581876694, REGON: 389027718.    .
 2. Dane kontaktowe w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych.
  W celu przekazania wszelkich pytań, oświadczeń, żądań dotyczących przetwarzania Państwa danych można się kontaktować  pod adresem: [email protected]
 3. Cel przetwarzania danych.
  Państwa  dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. przede wszystkim wykonania umowy lub podjęcia działań niezbędnych dla zawarcia i wykonania umowy, np. kontakt telefoniczny lub e-mail w celu ustalenia, odwołania lub zmiany terminu, zakresu, sposobu wykonania usługi  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w tym ustalenia, zabezpieczenia, obrony, dochodzenia  roszczeń,
  3. marketingu produktów i usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy czym nastąpi to wyłącznie w takim zakresie, w jakim zgodnie z prawem i dobrowolnie wyrazili Państwo na to wyraźną zgodę.
 4. Zakres danych przetwarzanych przez Administratora.
  Administrator będzie przetwarzać podane przez Państwa:
  • dane osobowe, jak np.: imię, nazwisko, dane adresowe, PESEL, NIP, dane dokumentu tożsamości, numer telefonu, adres e-mail,
  • informacje o zakupionych towarach i  wykorzystanych usługach.
 5. Odbiorcy danych osobowych.
  W związku z przetwarzaniem danych osobowych w podanych powyżej  celach, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane lub powierzane podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa:
  1. podmiotom świadczącym usługi outsourcingowe dla Administratora, w tym: usługi księgowe, usługi IT, usługi prawne,  usługi marketingowe i/lub eventowe dla Administratora,
  2. organom publicznym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.
 6. Przekazywanie danych do państw trzecich.
  Państwa dane osobowe nie będą przekazywane  do państw trzecich.
 7. Okres przechowywania danych.
  Dane przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwa zgody na przetwarzanie w celach marketingowych będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu, dla którego zgoda została udzielona, nie dłużej jednak niż przez okres dziesięciu lat od momentu ostatniego kontaktu z Państwem.

  Pozostałe dane będą przechowywane przez dziesięć lat od ostatniego zdarzenia mogącego powodować wszelkie  ewentualne wzajemne  roszczenia z jakiegokolwiek tytułu lub podstawy prawnej.  Dla niektórych roszczeń czas ten może ulec wydłużeniu, jeżeli z powszechnie obowiązujących przepisów prawa wynikać będzie dłuższy okres przedawnienia.

  Po upływie powyższych okresów czasu dane będą usuwane.
 8. Uprawnienia posiadacza danych.
  Zgodnie z przepisami RODO informujemy, że przysługuje Państwu prawo:
  1. dostępu do Państwa danych (art. 15 RODO),
  2. żądania sprostowania Państwa danych (art. 16 RODO),
  3. żądania usunięcia Państwa danych (art. 17 RODO),
  4. żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych (art. 18 RODO),
  5. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na postawie udzielonej przez Państwa  zgody (art. 13 ust. 2 lit. c RODO),
  6. do przeniesienia Państwa danych (art. 20 RODO),
  7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych (art. 21 RODO).
  8. wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
   Wykonanie powyższych uprawnień można dokonać poprzez przesłanie Państwa oświadczenia na e-mail: [email protected]
 9. Dobrowolność podania danych przy zawarciu umowy i konsekwencje ich niepodania.
  W zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania usługi podanie danych jak np.: imię, nazwisko, dane adresowe jest wymogiem ustawowym oraz umownym i dane te są niezbędne do prawidłowego zawarcia i realizacji umowy. Niepodanie przez Państwa tych podstawowych danych osobowych spowoduje niemożność zawarcia i realizacji umowy. Podanie takich danych osobowych, jak np. numer telefonu lub adres e-mail jest dobrowolne,  ich niepodanie w zasadzie nie zawsze będzie skutkowało odmową zawarcia czy wykonania umowy.  W takim jednak przypadku Administrator nie będzie mógł kontaktować się z Państwem telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej.
 10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
  Dane osobowe Państwa nie będę podlegać zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Gryfstone

Adres

Szczecin ul. Floriana Krygiera 1
tel.+48 690 078 701
Gorzów Wielkopolski ul. Myśliborska 27
tel.+48 733 002 255
Lisie Pole 86
tel.+48 792 440 132
Gryfice
tel. +48 792 011 906

Kontakt

tel. +48 792 440 132
email. [email protected]

Znajdź nas: Facebook

Ustawienia prywatności

W tym panelu użytkownik może wyrazić pewne preferencje związane z przetwarzaniem jego danych osobowych.

Może przejrzeć i zmienić dokonane ustawienia w dowolnym momencie, otwierając ponownie ten panel za pomocą podanego linku.

Aby odmówić zgody w odniesieniu do określonych działań związanych z przetwarzaniem opisanych poniżej, użytkownik może wyłączyć przełączniki lub użyć przycisku „Odrzuć wszystko” i potwierdzić, że chce zapisać wprowadzone ustawienia.


Preferencje w zakresie zgody użytkownika dotyczące technologii śledzenia

Opcje przedstawione w tej sekcji umożliwiają użytkownikowi dostosowanie jego preferencji w zakresie zgody odnośnie do technologii śledzenia używanych do celów opisanych poniżej. Należy pamiętać, że odmowa zgody na określony cel może spowodować, iż odnośne funkcje staną się niedostępne.


Niezbędne

Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.

Reklamowe

Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.

Dane użytkownika

Pliki cookie o danych użytkownika umożliwiają prezentowanie użytkownikom reklam opierających się na ograniczonych danych takich jak takich jak witryna internetowa lub aplikacja, z której korzysta odwiedzający stronę, jego nieprecyzyjna lokalizacja, rodzaj urządzenia albo treści przeglądane przez odbiorcę (na przykład w celu ograniczenia liczby wyświetleń danej reklamy).

Personalizacyjne

Personalizujące pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.

Analityczne

Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.